Liturgický kalendár

VŠEOBECNÝ KALENDÁR RÍMSKEJ CIRKVI
A OSOBITNÝ KALENDÁR DIECÉZ NA SLOVENSKU

Ak sa neuvádza stupeň slávenia, ide o ľubovoľnú spomienku.
Hviezdičkou sú označené osobitné slávenia slovenských diecéz.

Január

1 SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY SLÁVNOSŤ
2 Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, 
biskupov a učiteľov Cirkvi
spomienka
3 Najsvätejšieho mena Ježiš  
4    
5    
6 ZJAVENIE PÁNA SLÁVNOSŤ
7 Sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza  
8    
9    
10    
11    
12    
13 Sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi  
14    
15    
16    
17 Sv. Antona, opáta spomienka
18    
19    
20 Sv. Fabiána, pápeža a mučeníka
Sv. Šebastiána, mučeníka
 
21 Sv. Agnesy, panny a mučenice spomienka
22 Sv. Vincenta, diakona a mučeníka  
23 * Sv. Jána Almužníka, biskupa
(Spomienka v Katedrále sv. Martina v Bratislave)
 
24 Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka
25 Obrátenie svätého Pavla, apoštola sviatok
26 Sv. Timoteja a Títa, biskupov spomienka
27 Sv. Angely Merici, panny   
28 Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi  spomienka
29    
30    
31 Sv. Jána Bosca, kňaza  spomienka


Nedeľa po 6. januári: Krst Pána, sviatok

Február

1    
2 Obetovanie Pána sviatok
3 Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Sv. Oskara, biskupa 
 
4    
5 Sv. Agáty, panny a mučenice  spomienka
6 Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov  spomienka
7    
8 Sv. Hieronyma Emilianiho
Sv. Jozefíny Bakhity, panny
 
9    
10 Sv. Školastiky, panny spomienka
11 Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej  
12    
13    
14    
15    
16    
17 Siedmich svätých zakladateľov rehole
Služobníkov preblahoslavenej Panny Márie
 
18    
19    
20    
21 Sv. Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi  
22 Katedry svätého Petra, spoštola sviatok
23 Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka spomienka
24    
25    
26    
27 Sv. Gregora z Nareku, opáta a učiteľa Cirkvi  
28    
29    


Marec

1    
2    
3    
4 Sv. Kazimíra  
5    
6    
7 Sv. Perpetuy a Felicity, mučeníc spomienka
8 Sv. Jána od Boha, rehoľníka  
9 Sv. Františky Rímskej, rehoľníčky  
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17 Sv. Patrika, biskupa  
18 Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa a učiteľa Cirkvi   
19 SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE SLÁVNOSŤ
20    
21    
22    
23 Sv. Turibia de Mongrovejo, biskupa  
24    
25 ZVESTOVANIE PÁNA SLÁVNOSŤ
26    
27    
28    
29    
30    
31    


​Apríl

1    
2 Sv. Františka z Paoly, pustovníka  
3    
4 Sv. Izidora, biskupa a učiteľa Cirkvi  
5 Sv. Vincenta Ferrera, kňaza  
6    
7 Sv. Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza spomienka
8    
9    
10    
11 Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka spomienka
12    
13 Sv. Martina I., pápeža a mučeníka  
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21 Sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi  
22    
23 * Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka spomienka
24 Sv. Juraja, mučeníka
Sv. Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka
 
25 Sv. Marka, evanjelistu sviatok
26    
27    
28 Sv. Petra Chanela, kňaza a mučeníka
Sv. Ľudovíta Máriu Grigniona z Montfortu, kňaza
 
29 Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, 
patrónky Európy
sviatok
30 Sv. Pia V., pápeža  


Máj

1 Sv. Jozefa, robotníka  
2 Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka
3 Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov sviatok
4 * Sv. Floriána, mučeníka  
5    
6    
7    
8    
9    
10 Sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi  
11 * Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice  
12 Sv. Nerea a Achila, mučeníkov
Sv. Pankráca, mučeníka
 
13 Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej  
14 Sv. Mateja, apoštola sviatok
15    
16 * Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka spomienka
17    
18 Sv. Jána I., pápeža a mučeníka  
19    
20 Sv. Bernardína Sienského, kňaza  
21 Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov   
22 Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky   
23    
24    
25 Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi 
Sv. Gregora VII., pápeža
Sv. Márie Magdalény de Pazzi, panny
 
26 Sv. Filipa Neriho, kňaza spomienka
27 Sv. Augustína z Canterbury, biskupa  
28    
29 Sv. Pavla VI., pápeža  
30    
31    


Pondelok po Zoslaní Ducha Svätého:
       Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Štvrtok po Zoslaní Ducha Svätého:
       Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Prvá nedeľa po Zoslaní Ducha Svätého:
       NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, SLÁVNOSŤ

Štvrtok po Najsvätejšej Trojici:
            NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, SLÁVNOSŤ

​Jún

1 Sv. Justína, mučeníka spomienka
2 Sv. Marcelína a Petra, mučeníkov  
3 Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov spomienka
4    
5 Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka spomienka
6 Sv. Norberta, biskupa  
7    
8    
9 Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi  
10    
11 Sv. Barnabáša, apoštola spomienka
12    
13 Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi spomienka
14    
15    
16 * Sv. Neita, mučeníka (spomienka v Rožňavskej diecéze)  
17    
18    
19 Sv. Romualda, opáta  
20    
21 Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka spomienka
22 Sv. Pavlína z Noly, biskupa
Sv. Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov
 
23    
24 NARODENIE SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA SLÁVNOSŤ
25    
26    
27 Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi 
* Sv. Ladislava (Ľubovoľná spomienka v Trnavskej arcidiecéze a v Banskobystrickej, Nitrianskej, a Rožňavskej diecéze)
 
28 Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka  spomienka
29 SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV  SLÁVNOSŤ
30 Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme   


V piatok po druhej nedeli po Zoslaní Ducha Svätého:
       NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, SLÁVNOSŤ

V sobotu po druhej nedeli po Zoslaní Ducha Svätého:
       Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

​Júl

1    
2 * Návšteva preblahoslavenej Panny Márie  sviatok
3 Sv. Tomáša, apoštola sviatok
4 Sv. Alžbety Portugalskej   
5 * SV. CYRILA, MNÍCHA, A METODA, BISKUPA, 
SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, PATRÓNOV EURÓPY
SLÁVNOSŤ
6 Sv. Márie Goretti, panny a mučenice  
7 Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza  
8    
9 Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov  
10    
11 Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy sviatok
12    
13 Sv. Henricha  
14 Sv. Kamila z Lellisu, kňaza  
15 Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka
16 Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej  
17 * Sv. Andreja Svorada a Beňadika, pustovníkov spomienka
18    
19    
20 Sv. Apolinára, biskupa a mučeníka  
21 Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi  
22 Sv. Márie Magdalény sviatok
23 Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy sviatok
24 Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza  
25 Sv. Jakuba, apoštola sviatok
26 Sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie spomienka
27 * Sv. Gorazda a spoločníkov spomienka
28    
29 Sv. Marty, Márie a Lazára spomienka
30 Sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi
* Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice
 
31 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza spomienka


August

1 Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka
2 Sv. Euzébia Vercellského, biskupa
Sv. Petra Juliána Eymarda, kňaza
 
3    
4 Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza spomienka
5 Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme  
6 Premenenie Pána sviatok
7 Sv. Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov
Sv. Kajetána, kňaza
 
8 Sv. Dominika, kňaza spomienka
9 Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice,
patrónky Európy
sviatok
10 Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka sviatok
11 Sv. Kláry, panny spomienka
12 Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky  
13 Sv. Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov  
14 Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka spomienka
15 NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE SLÁVNOSŤ
16 Sv. Štefana Uhorského  
17    
18 * Sv. Heleny  
19 Sv. Jána Eudesa, kňaza  
20 Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi spomienka
21 Sv. Pia X., pápeža spomienka
22 Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej spomienka
23 Sv. Ruženy Limskej, panny  
24 Sv. Bartolomeja, apoštola sviatok
25 Sv. Ľudovíta
Sv. Jozefa Kalazanského
 
26    
27 Sv. Moniky spomienka
28 Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka
29 Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa spomienka
30    
31    


September

1   SLÁVNOSŤ
2    
3 Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi spomienka
4    
5    
6    
7 * Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov spomienka
8 Narodenie preblahoslavenej Panny Márie sviatok
9 Sv. Petra Clavera, kňaza  
10    
11    
12 Najsvätejšieho mena Mária  
13 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka
14 Povýšenie Svätého kríža sviatok
15 * SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA SLÁVNOSŤ
16 Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov spomienka
17 Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sv. Hildegardy z Bingenu, panny a učiteľky Cirkvi
 
18    
19 Sv. Januára, biskupa a mučeníka  
20 Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov spomienka
21 Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu sviatok
22 * Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka (Spomienka v Nitrianskej diecéze)  
23 Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza spomienka
24    
25    
26 Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov  
27 Sv. Vincenta de Paul, kňaza spomienka
28 Sv. Václava, mučeníka
Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov
 
29 Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov sviatok
30 Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi spomienka


Október

1 Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi spomienka
2 Svätých anjelov strážcov spomienka
3    
4 Sv. Františka Assiského spomienka
5 Sv. Faustíny Kowalskej, panny  
6 Sv. Bruna, kňaza  
7 Ružencovej Panny Márie spomienka
8    
9 Sv. Dionýza, biskupa, a spoločníkov, mučeníkov
Sv. Jána Leonardiho, kňaza
 
10    
11 Sv. Jána XXIII., pápeža  
12    
13    
14 Sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka  
15 Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi spomienka
16 Sv. Hedvigy, rehoľníčky
Sv. Margity Márie Alacoque, panny
* Sv. Gála, kňaza
 
17 Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka spomienka
18 Sv. Lukáša, evanjelistu sviatok
19 Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov
Sv. Pavla od Kríža, kňaza
 
20    
21    
22 Sv. Jána Pavla II., pápeža  
23 Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza  
24 Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa  
25 * Sv. Maura, biskupa  
26 * Výročie posviacky chrámov, ktorých deň posviacky nie je známy  
27    
28 Sv. Šimona a Júdu, apoštolov sviatok
29    
30    
31    


November

1 VŠETKÝCH SVÄTÝCH SLÁVNOSŤ
2 Spomienka na všetkých zosnulých veriacich  
3 Sv. Martina de Porres, rehoľníka  
4 Sv. Karola Boromejského, biskupa spomienka
5 * Sv. Imricha (Ľubovoľná spomienka v Trnavskej arcidiecéze a v Banskobystrickej, Nitrianskej a Rožňavskej diecéze)  
6    
7    
8    
9 Výročie posviacky Lateránskej baziliky sviatok
10 Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi spomienka
11 Sv. Martina z Tours, biskupa spomienka
12 Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka spomienka
13    
14    
15 Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi  
16 Sv. Margity Škótskej
Sv. Gertrúdy, panny
 
17 Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky spomienka
18 Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov  
19    
20 * Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice (Ľubovoľná spomienka v Košickej arcidiecéze)  
21 Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie spomienka
22 Sv. Cecílie, panny a mučenice spomienka
23 Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka
Sv. Kolumbána, opáta
 
24 Sv. Andreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov spomienka
25 Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice  
26    
27    
28    
29    
30 Sv. Ondreja, apoštola sviatok


Posledná nedeľa v Cezročnom období:
            NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME, SLÁVNOSŤ

December

1    
2    
3 Sv. Františka Xaverského, kňaza spomienka
4 Sv. Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
* Sv. Barbory, panny a mučenice
 
5    
6 Sv. Mikuláša, biskupa  
7 Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka
8 NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENJ PANNY MÁRIE SLÁVNOSŤ
9 Sv. Jána Diega Cuauhtlatoatzina  
10 Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej  
11 Sv. Damaza I., pápeža  
12 Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej  
13 Sv. Lucie, panny a mučenice spomienka
14 Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi spomienka
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21 Sv. Petra Kanízia, kňaza a učiteľa Cirkvi  
22    
23 Sv. Jána Kentského, kňaza  
24    
25 NARODENIE PÁNA SLÁVNOSŤ
26 Sv. Štefana, prvého mučeníka sviatok
27 Sv. Jána, apoštola a evanjelistu sviatok
28 Svätých neviniatok, mučeníkov sviatok
29 Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka  
30    
31 Sv. Silvestra I., pápeža  


Nedeľa v Oktáve Narodenia Pána, alebo ak jej niet, 30. decembra:
       Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok


KÁNTROVÉ DNI
JARNÉ: v týždni po Prvej pôstnej nedeli
LETNÉ: v týždni pred nedeľou Zoslania Ducha Svätého
JESENNÉ: v treťom septembrovom týždni
ZIMNÉ: v druhom adventnom týždni
(záväzný je len jeden z troch dní: streda, piatok, sobota)

PROSEBNÉ DNI
Tri dni pred slávnosťou Nanebovstúpenia Pána. Záväzný je len jeden deň.