O liturgickej komisii

Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska je zriadená na základe požiadavky Druhého vatikánskeho koncilu vyjadrenej v konštitúcii Sacrosanctum concilium, čl. 44. Jej úlohy a kompetencie stanovujú nasledujúce dokumenty:

Konštitúcia o posvätnej liturgii Sacrosanctum concilium:

44. Bude vhodné, keď kompetentná územná cirkevná vrchnosť, o ktorej sa hovorí v článku 22, § 2, ustanoví liturgickú komisiu, ktorej majú pomáhať odborníci v liturgickej vede, v sakrálnej hudbe i umení a v pastorálnej teológii. Tejto komisii má podľa možnosti poskytovať pomoc nejaký inštitút pastoračnej liturgiky, pozostávajúci z členov – a ak si to vec žiada i laikov –, ktorí vynikajú v tomto odbore. Bude úlohou tejto komisie, aby pod vedením spomínanej územnej cirkevnej autority riadila liturgicko-pastoračnú činnosť v okruhu svojej pôsobnosti a podporovala štúdiá a potrebné experimenty týkajúce sa prispôsobení, ktoré sa majú predložiť Apoštolskej stolici.

Inštrukcia Inter oecumenici:

40b. Prípravou prekladu liturgických textov nech sa prednostne poverí liturgická komisia, o ktorej sa hovorí v čl. 44 Konštitúcie a v č. 44 tejto inštruk­cie, ktorej má pomáhať podľa možností Inštitút pastoračnej liturgie.
44. Liturgickú komisiu nech vhodne ustanoví územná cirkevná vrchnosť, podľa možností spo­medzi biskupov, alebo nech sú v nej aspoň jeden-dvaja biskupi, ďalej niekoľkí kňazi, odbor­níci v liturgike a pastorálke, osobitne na to určení. Žiada sa, aby sa členovia tejto komisie stretli niekoľkokrát do roka spoločne aj s poradcami, aby riešili spolu jednotlivé otázky. 
45. Je vhodné, aby územná vrchnosť zverila tejto komisii: 
a) vykonávať predbežné pokusy podľa normy čl. 40, 1) a 2) Konštitúcie; 
b) na celom území organizovať podujatia, ktoré podporujú liturgiku a uplatňovanie Konšti­túcie o posvätnej liturgii; 
c) zabezpečovať vzdelávanie a pomôcky, ktoré sú potrebné na uplatnenie dekrétov plenárneho zhromaždenia biskupov; 
d) usmerňovať pastoračnú liturgickú činnosť na celom území, bdieť nad uplatňovaním dekrétov plenárneho zhromaždenia a informovať o tom samotné zhromaždenie; 
e) podnecovať časté stretávanie a organizovať spoločné podujatia so združeniami, ktorí sa sta­rajú na tom istom území o Sväté písmo, kateche­tiku, pastoráciu, cirkevnú hudbu a umenie, tiež s laickými združeniami každého druhu. 

Inštrukcia Redemptionis Sacramentum:

26. To isté platí aj pre tie komisie, ktoré boli na žiadosť koncilu ustanovené biskupskou konferenciou na ten istý cieľ. Ich členmi majú byť biskupi, ktorí sa jasne odlišujú od odborných spolupracovníkov. Tam, kde nestačí počet členov biskupskej konferencie, aby z nich mohla byť bez problémov zvolená alebo ustanovená liturgická komisia, treba vymenovať radu alebo skupinu odborníkov, ktorá, vždy pod vedením biskupa, plní, nakoľko môže, to isté poslanie, ale nech sa vyhne názvu "liturgická komisia".

Inštrukcia Liturgiam authenticam

70. Na základe zverenia prípravy liturgických prekladov biskupom, touto osobitnou prácou sa poveruje liturgická komisia, ktorú povinne ustanovuje konferencia biskupov. Tam, kde taká komisia chýba, sa má príprava prekladu zveriť dvom alebo trom biskupom, expertom v liturgii, biblických štúdiách, filológii alebo hudbe. Čo sa týka preskúmania a schválenia textov, každý jeden biskup musí považovať túto úlohu za záležitosť vážnu, bezprostrednú, slávnostnú a osobnú.