Druhá eucharistická modlitba

Súčasné znenie

Nové znenie

Naozaj si svätý, Otče, ty prameň všetkej svätosti.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svätosti.

Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho Ducha,
aby sa nám stali telom + a krvou nášho Pána Ježiša Krista.

Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho Ducha,
aby sa nám stali Telom a + Krvou nášho Pána Ježiša Krista.

On, prv než sa dobrovoľne vydal na smrť,
vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:
VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE MOJE TELO, KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

On, prv než sa dobrovoľne vydal na smrť,
vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:
VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI, LEBO TOTO JE MOJE TELO, KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

Podobne po večeri
vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:
VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA VŠETKÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV.
JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY. TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

Podobne po večeri
vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:
VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI, LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA MNOHÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV.
JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY. TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho Syna, obetujeme ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť.
Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho Syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť.
Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom Tele a Krvi, združí v jedno Duch Svätý.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev, rozšírenú po celom svete, a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom M. a s naším biskupom M. * i so všetkými kňazmi a diakonmi.

Pamätaj, Pane, na svoju Cirkev, rozšírenú po celom svete, a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom M. a s naším biskupom M.* i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi.

Pamätaj na svojho služobníka (svoju služobnicu) M., ktorého (ktorú) si z tohto sveta (dnes) povolal k sebe. Keďže krstom sa stal (stala) podobným (podobnou) tvojmu Synovi v smrti, daj mu (jej) účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní.

Pamätaj na svojho služobníka (svoju služobnicu) M., ktorého (ktorú) si z tohto sveta (dnes) povolal k sebe. Keďže sa stal (stala) podobným (podobnou) tvojmu Synovi v smrti, nech sa mu pripodobní aj v jeho zmŕtvychvstaní.

Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta, a dovoľ im uvidieť svetlo tvojej tváre.
Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so svätou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom,
s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, žeby sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze tvojho Syna Ježiša Krista.

Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta, a prijmi ich do svetla svojej tváre.
Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze tvojho Syna Ježiša Krista.

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.