Konklúzie prefácií

č. 33, 34, 35, 38, 39, 52, 53, 60, 64, 72, 78:
Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia cæléstis exércitus, hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme:

Preto s anjelmi aj archanjelmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme:


č. 36, 56, 57:
Unde et nos, cum ómnibus Angelis te laudámus, iucúnda celebratióne clamántes:

Preto ťa oslavujeme a so všetkými anjelmi chválime a radostne voláme:

Preto ťa aj my so všetkými anjelmi chválime a radostne voláme:


č. 37, 59, 75, 79:
Et ídeo, choris angélicis sociáti, te laudámus in gáudio confiténtes:

Preto ťa spolu s anjelmi chválime a radostne vyznávame:

Preto ťa spolu s anjelskými chórmi chválime a radostne vyznávame:


č. 41:
Et ídeo, cum innúmeris Angelis, una te magnificámus laudis voce dicéntes:

Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anjelov a večne sa radujú v tvojej prítomnosti. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu:

Preto ťa velebíme s nespočetnými zástupmi anjelov a jedným hlasom voláme na tvoju chválu:


č. 42, 62, 73:
Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:

Skrze neho tvoju velebu chvália anjeli, klaňajú sa ti všetky nebeské zástupy, i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme, dovoľ i nám, aby sme ťa s nimi v pokornej úcte chválili:

Skrze neho tvoju velebu chvália anjeli, klaňajú sa jej panstvá, chvejú sa pred ňou mocnosti. Nebesia a nebeské sily i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď v pokornej úcte voláme:


č. 43, 58, 67:
Unde et nos, Dómine, cum Angelis et Sanctis univérsis, tibi confitémur, in exsultatióne dicéntes:

Preto sa pripájame k zástupom anjelov a svätých a radostne spievame na tvoju chválu:

Preto ťa aj my, Pane, spolu so všetkými anjelmi a svätými oslavujeme a radostne voláme:


č. 44, 54, 63, 80:
Per quem maiestátem tuam adórat exércitus Angelórum, ante conspéctum tuum in æternitáte lætántium. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, sócia exsultatióne dicéntes:

Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anjelov a večne sa radujú v tvojej prítomnosti. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu:

Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anjelov a večne sa radujú pred tvojou tvárou. Prosíme ťa, pripoj k nim aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu:


č. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51:
Quaprópter, profúsis paschálibus gáudiis, totus in orbe terrárum mundus exsúltat. Sed et supérnæ virtútes atque angélicæ potestátes hymnum glóriæ tuæ cóncinunt, sine fine dicéntes:

Preto vykúpené ľudstvo po celom svete raduje sa z Kristovho vzkriesenia a v nebi anjeli so zástupmi svätých neprestajne spievajú na tvoju slávu:

Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anjelské zástupy neprestajne spievajú chválospev na tvoju slávu:


č. 55, 70, 81:
Et ídeo, cum Angelórum atque Sanctórum turba, hymnum laudis tibi cánimus, sine fine dicéntes:

Preto so zástupmi anjelov a svätých z celej duše spievame chválospev na tvoju slávu:

Preto ti so zástupmi anjelov a svätých spievame pieseň chvály a bez prestania voláme:


č. 61, 69:
Propter quod cæléstia tibi atque terréstria cánticum novum cóncinunt adorándo, et nos cum omni exércitu Angelórum proclamámus, sine fine dicéntes:

Preto nebo i zem sa ti klania a spieva novú pieseň, preto so všetkými anjelskými chórmi aj my bez prestania voláme:

Preto sa ti nebo i zem klania a spieva novú pieseň, aj my so všetkými chórmi anjelov bez prestania voláme:


č. 65:
Quaprópter nunc et usque in sæculum cum omni milítia Angelórum devóta tibi mente concínimus, clamántes atque dicéntes:

Preto teraz i po celú večnosť chceme ti so zá­stupmi anjelov vrúcne spievať a nadšene ťa osla­vovať:

Preto ťa teraz i po celú večnosť spolu so všetkými zástupmi anjelov nábožne oslavujeme a voláme:


č. 66:
Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cumque multíplici congregatióne Sanctórum, hymnum laudis tibi cánimus, sine fine dicéntes:

Preto ti s anjelmi aj archanjelmi spolu so všetkými svätými spievame pieseň chvály a radostne voláme:

Preto ti spolu s anjelmi aj archanjelmi a so všetkými zástupmi svätých spievame pieseň chvály a neprestajne voláme:


č. 68, 82:
Et ídeo, cum cælórum Virtútibus, in terris te iúgiter celebrámus, maiestáti tuæ sine fine clamántes:

Preto so zástupmi anjelov a svätých aj my pútni­ci do nebeskej vlasti ustavične ťa oslavujeme a ra­dostne voláme:

Preto ťa tu na zemi spolu s nebeskými zástupmi oslavujeme a bez prestania voláme:


č. 74:
Quaprópter et nos cum ómnibus te Angelis celebrámus, iucúnda semper confessióne dicéntes:

Preto aj my ťa spolu s anjelmi oslavujeme a radostne vyznávame:

Preto ťa aj my so všetkými anjelmi oslavujeme a radostne vyznávame: