Tretia eucharistická modlitba

Súčasné znenie

Nové znenie

Naozaj si svätý, Otče, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posväcuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posväcuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta.

Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojím Duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu,
aby sa stali telom + a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá.

Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojím Duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu,
aby sa stali Telom a + Krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá.

On v tú noc, keď bol zradený,
vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil,
lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:
VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE MOJE TELO, KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

On v tú noc, keď bol zradený,
vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil,
lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:
VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI, LEBO TOTO JE MOJE TELO, KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

Podobne po večeri vzal kalich,
vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:
VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA VŠETKÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV.
JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY. TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

Podobne po večeri vzal kalich,
vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:
VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI, LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA MNOHÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV.
JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY. TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia tvojho Syna i jeho slávneho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu.
Zhliadni, prosíme, na dar svojej Cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného Baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou; a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia tvojho Syna i jeho slávneho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu.
Zhliadni, prosíme, na dar svojej Cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného Baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou; a všetkých, ktorí sa živíme Telom a Krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.

Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi (so svätým M., svätcom dňa alebo patrónom) a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojím orodovaním u teba.

Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi (so svätým M., svätcom dňa alebo patrónom) a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojím orodovaním u teba.

Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju Cirkev putujúcu na zemi: tvojho služobníka, nášho pápeža M., nášho biskupa M., * celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud.
Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti.

Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju Cirkev putujúcu na zemi: tvojho služobníka, nášho pápeža M., nášho biskupa M.*, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud.
Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti.

Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

Pamätaj na svojho služobníka (svoju služobnicu) M., ktorého (ktorú) si z tohto sveta (dnes) povolal k sebe. Keďže krstom sa stal (stala) podobným (podobnou) tvojmu Synovi v smrti, daj
mu (jej) účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní, keď Kristus vzkriesi mŕtvych a naše smrteľné telo pripodobní svojmu oslávenému telu.
Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva aj ostatných našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy. Tam zotrieš každú slzu z našich očí a uvidíme teba, svojho Boha, z tváre do tváre; budeme ti podobní po všetky veky a budeme ťa bez prestania chváliť 
v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

Pamätaj na svojho služobníka (svoju služobnicu) M., ktorého (ktorú) si z tohto sveta (dnes) povolal k sebe. Keďže sa stal (stala) podobným (podobnou) tvojmu Synovi v smrti, daj mu (jej) účasť aj na jeho zmŕtvychvstaní, keď Kristus vzkriesi mŕtvych a naše smrteľné telo pripodobní svojmu oslávenému telu.
Dobrotivo prijmi do svojho kráľovstva aj ostatných našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy. Tam zotrieš každú slzu z našich očí a uvidíme teba, svojho Boha, z tváre do tváre; budeme ti podobní po všetky veky a budeme ťa bez prestania chváliť
v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.