Úprava notovej časti misála

V novom Rímskom misáli sa uskutočnili niektoré zmeny aj v nápevoch, viac v spevoch celebranta ako v spevoch ľudu. Všetky zmeny sú výsledkom revízie doterajších adaptácii gregoriánskych nápevov a sú motivované väčšou vernosťou pôvodine a dôslednejším uplatňovaním hudobných zákonitostí gregoriánskeho chorálu a textových pravidiel slovenského jazyka.