Najvýznamnejšie úpravy v preklade

1. Konsekračné slová

V konsekračných slovách bolo doplnené "lebo" (Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo...), ktoré je prekladom latinského "enim" a doteraz nebolo v slovenčine vyjadrené. V slovách nad kalichom sa "pro multis" prekladá "za mnohých" na základe dôvodov uvedených v liste Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí z roku 2006. Konsekračné slová v novom misáli teda budú znieť:
VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI, LEBO TOTO JE MOJE TELO, KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.
VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI, LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA MNOHÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV. JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY. TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

 

2. Záverečná doxológia a konklúzia modlitieb

V záverečnej doxológii sa doterajší výraz "v jednote s Duchom Svätým" upravuje na "v jednote Ducha Svätého", čo je presnejšie vzhľadom na latinský originál: "in unitate Spiritus Sancti". Nové znenie lepšie vyjadrí obsah latinského textu, ktorý hovorí, že Duch Svätý vytvára samotnú jednotu Trojice. Podrobnejší komentár sa nachádza v článku o úpravách v omšovom poriadku. V zmysle tejto úpravy sa zmení aj dlhšia konklúzia modlitieb. Záverečná doxológia teda bude znieť:
Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

3. Konklúzia prefácií

Súčasné slovenské znenie pri niektorých prefáciách nevyjadruje celý latinský text konklúzie. Napríklad: "Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia cæléstis exércitus, hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes" je v súčasnom misáli vyjadrené ako: "Preto s anjelmi, archanjelmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme". Upravuje sa na: "Preto s anjelmi aj archanjelmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme".
Ďalšie podrobnosti sú v článku o konklúziách prefácií.

4. Preklad "Domine" ako "Pane"

V súčasnom znení je latinské "Domine" často prekladané ako "Otče", prípadne "Bože". Chcelo sa tým zdôrazniť, že liturgické modlitby sú adresované Bohu Otcovi. Latinské "Dominus" je však vyjadrením gréckeho "Kyrios" a hebrejského "Adonaj", ktoré vo Svätom písme nahrádzajú Boží tetragram - Božie meno. Preto sa v obnovenom slovenskom znení "Domine" prekladá ako "Pane". Takýto postup je aj v súlade s Listom biskupským konferenciám o „Božom mene“ z roku 2008.

5. Benedictus Deus - požehnaný Boh

Výraz "benedictus Deus" sa aktuálne prekladá ako "zvelebený Boh". V obnovenom slovenskom preklade misála sa pri výrazoch "benedico" a "benedictus" rozlišuje, či ide o činnosť človeka voči Bohu, kedy sa uvádza "zvelebovať, dobrorečiť", alebo či ide o kategóriu Boha, kedy sa uvádza "požehnaný Boh". Ide o výraz bežne používaný v Starom zákone, ktorý je potrebné správne chápať. Boh nie je požehnaný preto, lebo ho niekto požehnal (urobil nad ním krížik), ale preto, lebo je prameňom všetkého požehnania. Podobná kategória je aj, že Boh je svätý (pritom ho nikto nesvätorečil). Táto zmena sa najviac dotkne modlitieb pri príprave obetných darov. Podrobnosti sú v článku o zmenách v omšovom poriadku