Slávenie Veľkonočného trojdnia podľa tretieho vydania Rímskeho misála

Tretie vydanie Rímskeho misála, ktoré sme začali používať v tomto roku, obsahuje v slávení Veľkonočného trojdnia viacero zmien. V samotnom treťom typickom latinskom vydaní boli výrazne rozšírené rubriky – obohatené na základe Ceremoniála biskupov a Obežníka o príprave a slávení Veľkonočných sviatkov. Na mnohých miestach rubriky presnejšie opisujú obrady, ale vykonané boli aj niektoré zmeny oproti druhému vydaniu.
V slovenskom treťom vydaní Rímskeho misála boli tiež upravené niektoré texty z dôvodu presnejšieho prekladu.
Keďže budeme prvýkrát sláviť Veľkonočné trojdnie podľa nového vydania misála, je potrebné si vopred dôkladne preštudovať rubriky a texty slávení.
Osobitne si treba všimnúť zapojenie posluhujúcich laikov do niektorých prvkov slávenia – modlitba veriacich v Piatok utrpenia Pána a obrad svetla na začiatku Veľkonočnej vigílie.
V tomto prehľade by sme chceli upozorniť na významnejšie úpravy:

1) Názvy liturgických dní

Boli upravené liturgické názvy dní presnejšie podľa latinského originálu, ale uvádzajú sa aj na Slovensku udomácnené názvy dní Veľkonočného trojdnia:

Rímsky misál 1980

Rímsky misál 2021

Veľký týždeň

Svätý týždeň

Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána

Palmová (kvetná) nedeľa, čiže Nedeľa utrpenia Pána

Zelený štvrtok alebo Veľký štvrtok

Štvrtok svätého týždňa (Zelený štvrtok)

Večerná omša na pamiatku Pánovej večere

Štvrtok Pánovej večere. Večerná omša

Veľký piatok

Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok)

Biela sobota alebo Veľká sobota

Svätá sobota (Biela sobota)

Veľkonočná nedeľa alebo Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Zmyslom tejto úpravy je používať v liturgickej knihe oficiálne liturgické pomenovanie týchto dní. Naše slovenské tradičné názvy sa týmto nerušia, nakoľko sú aj celospoločensky používané, preto ostávajú uvádzané aj priamo v Rímskom misáli v zátvorkách.

2) Štvrtok svätého týždňa - omša svätenia olejov

- rubriky boli v treťom latinskom vydaní obohatené na základe Rímskeho pontifikála a Ceremoniála biskupov;
- pri obnove kňazských sľubov boli zlúčené otázky podľa latinského vydania – doteraz ich bolo päť, v novom vydaní misála sú tri (so zachovaním pôvodného obsahu);
- v treťom latinskom vydaní sa už nenachádza rubrika o vynechaní spoločnej modlitby veriacich, teda už nie je povinné ju vynechať.

3) Štvrtok Pánovej večere – večerná omša

- tretie latinské vydanie misála uvádza priamo vo formulári tejto omše celú prvú eucharistickú modlitbu s jej osobitnými časťami, čím sa zdôrazňuje veľká vhodnosť jej použitia, hoci nie je priamo predpísaná;
- pred modlitbou po prijímaní bola pridaná rubrika o zabezpečení prijímania chorých; v zmysle tejto rubriky je pastoračne veľmi užitočné, aby chorí vo farnosti mali takto účasť na slávení omše na pamiatku Pánovej večere;
- upresnené rubriky o prenesení Najsvätejšej sviatosti v závere omše.

4) Piatok utrpenia Pána

- upravené úvodné rubriky, do ktorých boli doplnené viaceré upresnenia;
- rubrika o homílii už neobsahuje dodatok „ak je to vhodné“, teda s krátkou homíliou sa vždy počíta;
- v modlitbe veriacich má úvodnú výzvu uvádzajúcu úmysel prednášať diakon alebo posluhujúci laik (nie kňaz) od ambóny, následne kňaz od sedadla alebo oltára prednáša modlitbu. Cieľom zmeny v treťom vydaní misála je zapojenie zhromaždených veriacich do modlitby, ktorá aj nesie názov – modlitba veriacich. Doteraz ju celú prednášal len kňaz alebo diakon, teraz úmysly prednášajú veriaci, tak ako je to pri bežnej svätej omši.
- spresnené rubriky o odhalení a úcte kríža (napr. podľa okolností si kňaz vyzlečie ornát a vyzuje topánky).

5) Svätá sobota

- doplnené rubriky, napr. v č. 1 doplnené aj Kristovo zostúpenie k zosnulým.

6) Veľkonočná vigília

- upresnené a doplnené rubriky;
- v obrade svetla doplnené, že procesiový kríž so sviecami sa v procesii s veľkonočnou sviecou neprinášajú;
- na úvod požehnania ohňa pridané prežehnanie;
- veľkonočnú sviecu v procesii do kostola nesie diakon alebo vhodný posluhujúci (nie kňaz); diakon alebo posluhujúci má aj spievať výzvu „Svetlo Kristovo“ (pôvodne „Kristus svetlo sveta“);
- v liturgii slova sa pridala rubrika, ktorá zdôrazňuje potrebu čítať všetky čítania všade, kde je to možné;
- po čítaní z Listu Rimanom kňaz slávnostne intonuje „Aleluja“ trikrát – vždy vo vyššej tónine;
- obohatené rubriky krstnej liturgie.