Štvrtá eucharistická modlitba

Súčasné znenie

Nové znenie

Velebíme ťa, svätý Otče, lebo si veľký a všetko si stvoril s múdrosťou a s láskou. Človeka si stvoril na svoj obraz a dal si mu na starosť celý svet, aby vládol nad všetkým tvorstvom a slúžil iba tebe, svojmu Stvoriteľovi.
A keď pre svoju neposlušnosť stratil tvoje priateľstvo, neponechal si ho v moci smrti, ale milosrdne si pomáhal všetkým, aby ťa hľadali a našli. Viac ráz si ľuďom ponúkol zmluvu a ústami prorokov si ich povzbudzoval, aby očakávali spásu.

Velebíme ťa, svätý Otče, lebo si veľký a všetko si stvoril s múdrosťou a s láskou. Človeka si stvoril na svoj obraz a dal si mu na starosť celý svet, aby vládol nad všetkým tvorstvom a slúžil iba tebe, svojmu Stvoriteľovi.
A keď pre svoju neposlušnosť stratil tvoje priateľstvo, neponechal si ho v moci smrti, ale milosrdne si pomáhal všetkým, aby ťa hľadali a našli. Viac ráz si ľuďom ponúkol zmluvu a ústami prorokov si ich povzbudzoval, aby očakávali spásu.

Svätý Otče, až tak si svet miloval, že v plnosti času poslal si nám za Spasiteľa svojho jednorodeného Syna, ktorý sa mocou Ducha Svätého stal človekom, narodil sa z Márie Panny a žil podobný nám ľuďom vo všetkom okrem hriechu. Chudobným zvestoval spásu, zajatým vykúpenie, zroneným potešenie.
Aby uskutočnil tvoj večný plán spásy, sám seba vydal na smrť a svojím zmŕtvychvstaním premohol smrť a obnovil život.

Svätý Otče, až tak si svet miloval, že v plnosti času poslal si nám za Spasiteľa svojho jednorodeného Syna, ktorý sa mocou Ducha Svätého stal človekom, narodil sa z Márie Panny a žil podobný nám ľuďom vo všetkom okrem hriechu. Chudobným zvestoval spásu, zajatým vykúpenie, zroneným potešenie.
Aby uskutočnil tvoj večný plán spásy, sám seba vydal na smrť a svojím zmŕtvychvstaním premohol smrť a obnovil život.

A aby sme už nežili len sebe samým, ale jemu, ktorý za nás umrel a vstal z mŕtvych, od teba, Otče, poslal ako prvý dar veriacim Ducha Svätého, ktorý završuje jeho dielo vo svete a všetko posväcuje.

A aby sme už nežili len sebe samým, ale jemu, ktorý za nás umrel a vstal z mŕtvych, od teba, Otče, poslal ako prvý dar veriacim Ducha Svätého, ktorý završuje jeho dielo vo svete a všetko posväcuje.

Preto ťa, Otče, prosíme, nech Duch Svätý posvätí tieto dary,
aby sa stali + telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista
a mohli sme sláviť toto veľké tajomstvo, ktoré nám on sám zanechal ako večnú zmluvu.

Preto ťa, Pane, prosíme, nech Duch Svätý posvätí tieto dary,
aby sa stali Telom a + Krvou nášho Pána Ježiša Krista
a mohli sme sláviť toto veľké tajomstvo, ktoré nám on sám zanechal ako večnú zmluvu.

Keď nadišla chvíľa, aby si ho oslávil, svätý Otče, pretože miloval svojich, čo boli na svete, a miloval ich do krajnosti, pri večeri vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:
VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE MOJE TELO, KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

Lebo on, keď nadišla chvíľa, aby si ho oslávil, svätý Otče, pretože miloval svojich, čo boli na svete, a miloval ich do krajnosti, pri večeri vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac:
VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI, LEBO TOTO JE MOJE TELO, KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

Podobne vzal kalich s vínom, vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:
VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA VŠETKÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV.
JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY. TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

Podobne vzal kalich s vínom, vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:
VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI, LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA MNOHÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV.
JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY. TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

Preto, Otče, keď teraz slávime pamiatku nášho vykúpenia, zvestujeme Kristovu smrť a jeho zostúpenie k zosnulým, vyznávame jeho zmŕtvychvstanie a vstúpenie do neba, kde sedí po tvojej pravici, a kým očakávame jeho príchod v sláve, obetujeme ti jeho telo a krv, obetu, v ktorej ty máš zaľúbenie a celý svet spásu.
Zhliadni, Otče, na obetu, ktorú si sám svojej Cirkvi pripravil, a daj, nech všetkých, čo budú mať účasť na tomto jednom chlebe a jednom kalichu, Duch Svätý združí v jedno telo, aby sa v Kristovi stali živou obetou na tvoju chválu a slávu.

Preto Pane, keď teraz slávime pamiatku nášho vykúpenia, zvestujeme Kristovu smrť a jeho zostúpenie k zosnulým, vyznávame jeho zmŕtvychvstanie a vystúpenie do neba, kde sedí po tvojej pravici, a kým očakávame jeho príchod v sláve, obetujeme ti jeho Telo a Krv, obetu, v ktorej ty máš zaľúbenie a celý svet spásu.
Zhliadni, Pane, na obetu, ktorú si sám svojej Cirkvi pripravil, a daj, nech všetkých, čo budú mať účasť na tomto jednom chlebe a jednom kalichu, Duch Svätý združí v jedno telo, aby sa v Kristovi stali živou obetou na tvoju chválu a slávu.

Pamätaj, Otče, na všetkých, za ktorých ti prinášame túto obetu: najmä na svojho služobníka, nášho pápeža M., na nášho biskupa M. * a na celý zbor biskupov i na všetkých kňazov a diakonov, na obetujúcich i tu prítomných, na všetok svoj ľud a na všetkých, čo ťa hľadajú s úprimným srdcom.

Pamätaj, Pane, na všetkých, za ktorých ti prinášame túto obetu: najmä na svojho služobníka, nášho pápeža M., na nášho biskupa M. * a na celý zbor biskupov i na všetkých kňazov a diakonov, na obetujúcich i tu prítomných, na všetok svoj ľud a na všetkých, čo ťa hľadajú s úprimným srdcom.

Pamätaj i na tých, čo zomreli v Kristovom pokoji, a na všetkých zosnulých, ktorých vieru iba ty si poznal.
Dobrotivý Otče, nám všetkým, tvojim deťom, pomôž dosiahnuť nebeské dedičstvo v tvojom kráľovstve s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi apoštolmi a svätými, kde by sme ťa mohli so všetkým tvorstvom, oslobodeným od skazy hriechu a smrti, oslavovať skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

Pamätaj i na tých, čo zomreli v Kristovom pokoji, a na všetkých zosnulých, ktorých vieru iba ty si poznal.
Dobrotivý Otče, nám všetkým, tvojim deťom, pomôž dosiahnuť nebeské dedičstvo v tvojom kráľovstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi apoštolmi a svätými, kde by sme ťa mohli so všetkým tvorstvom, oslobodeným od skazy hriechu a smrti, oslavovať skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým
všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého
všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.