Prvá eucharistická modlitba

Súčasné znenie

Nové znenie

Teba teda, najláskavejší Otče, pokorne vzývame a prosíme skrze Ježiša Krista,
tvojho Syna a nášho Pána:
láskavo prijmi a + požehnaj tieto dary,
túto svätú a nepoškvrnenú obetu.
Prinášame ti ju najmä za tvoju svätú katolícku cirkev v jednote s tvojím služobníkom, naším pápežom M., s naším biskupom M.* a so všetkými, ktorým je zverená starosť o pravú, katolícku a apoštolskú vieru. Daruj svojej Cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete.

Teba teda, najláskavejší Otče, pokorne vzývame a prosíme skrze Ježiša Krista,
tvojho Syna a nášho Pána:
láskavo prijmi a požehnaj + tieto dary,
tieto žertvy, tieto sväté a nepoškvrnené obety.
Prinášame ti ich najmä za tvoju svätú katolícku Cirkev v jednote s tvojím služobníkom, naším pápežom M., s naším biskupom M.* a so všetkými, ktorí vyznávajú pravú, katolícku a apoštolskú vieru. Daruj svojej Cirkvi pokoj, chráň ju, zjednocuj a spravuj po celom svete.

Pamätaj, Otče, na svojich služobníkov a služobnice M. a M.
Pamätaj i na všetkých tu prítomných. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú ti oddaní. Za nich ti prinášame túto obetu chvály. Aj oni sami ti ju obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i za časné blaho a predkladajú svoje prosby tebe, Bohu večnému, živému a pravému.

Pamätaj, Pane, na svojich služobníkov a služobnice M. a M.
Pamätaj i na všetkých tu zhromaždených. Ty poznáš ich vieru a vieš, že sú ti oddaní. Za nich ti prinášame túto obetu chvály. Aj oni sami ti ju obetujú za seba i za všetkých svojich drahých, za svoje vykúpenie, za nádej na večnú spásu i za časné blaho a predkladajú svoje prosby tebe, Bohu večnému, živému a pravému.

V spoločenstve s celou Cirkvou s úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu, Rodičku Ježiša Krista, Boha a nášho Pána,
† i na svätého Jozefa, jej ženícha, a na tvojich svätých apoštolov a mučeníkov Petra a Pavla, Ondreja, (Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Šimona a Tadeáša, Lína, Kléta, Klimenta, Sixta, Kornélia, Cypriána, Vavrinca, Chryzogóna, Jána a Pavla, Kozmu a Damiána) i na všetkých tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu.

V spoločenstve s oslávenou Cirkvou s úctou si spomíname najmä na preblahoslavenú Máriu, vždy Pannu, Rodičku Boha a nášho Pána Ježiša Krista,
ale i na svätého Jozefa, jej ženícha, a na tvojich svätých apoštolov a mučeníkov Petra a Pavla, Ondreja, (Jakuba, Jána, Tomáša, Jakuba, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Šimona a Tadeáša, Lína, Kléta, Klimenta, Sixta, Kornélia, Cypriána, Vavrinca, Chryzogóna, Jána a Pavla, Kozmu a Damiána) i na všetkých tvojich svätých. Pre ich zásluhy a na ich prosby poskytni nám vždy a všade svoju pomoc a ochranu.

Bože, milostivo prijmi túto obetu, ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci, i celá tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených.

Pane, milostivo prijmi túto obetu, ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci, i celá tvoja rodina. Spravuj naše dni vo svojom pokoji, zachráň nás od večného zatratenia a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených.

Prosíme ťa, Bože, mocou svojho požehnania posväť tieto dary a urob ich dokonalou, duchovnou a tebe milou obetou, aby sa nám stali telom a krvou tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Bože, láskavo urob túto obetu vo všetkom požehnanou, dokonalou, prijatou, duchovnou a ľúbeznou, aby sa nám stala Telom a Krvou tvojho milovaného Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

On večer pred svojím umučením
vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk,
pozdvihol oči k nebu, k tebe, Bohu, svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom, hovoriac:
VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE MOJE TELO, KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

On večer pred svojím umučením
vzal chlieb do svojich svätých a ctihodných rúk,
pozdvihol oči k nebu, k tebe, Bohu, svojmu všemohúcemu Otcovi, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal chlieb a dával svojim učeníkom, hovoriac:
VEZMITE A JEDZTE Z NEHO VŠETCI, LEBO TOTO JE MOJE TELO, KTORÉ SA OBETUJE ZA VÁS.

Podobne po večeri
vzal do svojich svätých a ctihodných rúk tento preslávny kalich, znova ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:
VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI: TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA VŠETKÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV.
JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY. TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

Podobne po večeri
vzal do svojich svätých a ctihodných rúk aj tento preslávny kalich, znova ti vzdával vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac:
VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI, LEBO TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI, KTORÁ SA VYLIEVA ZA VÁS I ZA MNOHÝCH NA ODPUSTENIE HRIECHOV.
JE TO KRV NOVEJ A VEČNEJ ZMLUVY. TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU.

Preto, Otče, my, tvoji služobníci aj tvoj svätý ľud, slávime pamiatku požehnaného umučenia i zmŕtvychvstania a slávneho nanebovstúpenia Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, a prinášame tebe, vznešenému Bohu, dary z tvojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy ako obetu čistú, obetu svätú, obetu nepoškvrnenú.

Preto, Pane, my, tvoji služobníci, aj tvoj svätý ľud, slávime pamiatku požehnaného umučenia a zmŕtvychvstania i slávneho nanebovstúpenia Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, a prinášame tebe, vznešenému Bohu, dary z tvojich darov, svätý chlieb večného života a kalich večnej spásy ako obetu čistú, obetu svätú, obetu nepoškvrnenú.

Zhliadni na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich prijmi, ako si milo prijal obetné dary
svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertvu nášho praotca Abraháma i svätú a nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedecha.

Zhliadni na ne vľúdnym a láskavým okom a milostivo ich prijmi, ako si milo prijal obetné dary svojho spravodlivého služobníka Ábela, žertvu nášho praotca Abraháma i svätú a nepoškvrnenú obetu tvojho veľkňaza Melchizedecha.

Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anjelovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár, pred tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a prijmeme presväté telo a krv tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť.

Pokorne ťa prosíme, všemohúci Bože, prikáž svojmu svätému anjelovi preniesť tieto dary na tvoj nebeský oltár, pred tvár tvojej božskej velebnosti, aby nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto oltárnej obete a prijmeme presväté Telo a Krv tvojho Syna, naplnilo hojné nebeské požehnanie a milosť.

Pamätaj, Otče, i na svojich služobníkov a služobnice M. a M., ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja.
Prosíme ťa, Otče, daj im a všetkým v Kristu odpočívajúcim prebývať vo vlasti blaha, svetla a pokoja.

Pamätaj, Pane, i na svojich služobníkov a služobnice M. a M., ktorí nás predišli do večnosti so znakom viery a spia spánkom pokoja.
Prosíme ťa, Pane, daj im a všetkým, ktorí odpočívajú v Kristovi, prebývať na mieste blaha, svetla a pokoja.

Aj nás, svojich hriešnych služobníkov,
ktorí dúfame v tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov: Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša, (Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, Perpetuy, Agáty, Lucie, Agnesy, Cecílie, Anastázie) a všetkých tvojich svätých. Prosíme ťa, prijmi nás do ich spoločenstva, nie pre naše zásluhy, ale pre tvoje veľké zľutovanie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Aj nás, svojich hriešnych služobníkov,
ktorí dúfame v tvoje prehojné milosrdenstvo, priveď do spoločenstva svojich svätých apoštolov a mučeníkov: Jána, Štefana, Mateja, Barnabáša, (Ignáca, Alexandra, Marcelína, Petra, Felicity, Perpetuy, Agáty, Lucie, Agnesy, Cecílie, Anastázie) a všetkých tvojich svätých. Prosíme ťa, prijmi nás do ich spoločenstva, nie pre naše zásluhy, ale pre tvoje veľké zľutovanie.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Skrze neho ty, Bože, všetky tieto dary stále tvoríš, posväcuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš.

Skrze neho ty, Pane, všetky tieto dary stále tvoríš, posväcuješ, oživuješ, požehnávaš a nám dávaš.

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.