Usmernenie k uvedeniu tretieho slovenského vydania Rímskeho misála

Usmernenie k aplikácii promulgačného dekrétu
tretieho vydania Rímskeho misála

Konferencia biskupov Slovenska vydala 1. apríla 2021 promulgačný dekrét tretieho typického slovenského vydania Rímskeho misála (prot. č. 127/2021), ktorým stanovila jeho záväzné používanie od 1. januára 2022.

Nové slovenské vydanie Rímskeho misála zavádza zmeny v liturgických textoch, ktoré sú súčasťou aj iných liturgických kníh. Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska preto na zabezpečenie jednotného používania liturgických textov s ohľadom na skôr publikované liturgické knihy a texty vydáva tieto usmernenia:

1) Od 1. januára 2022 vstupuje do záväznej platnosti nové slovenské vydanie Rímskeho misála. Od uvedeného dňa nie je dovolené používať pri slávení svätej omše predchádzajúce vydania Rímskeho misála, ani od neho odvodených liturgických kníh (výňatok z misála, koncelebračné texty).

2) Nové znenie konsekračných slov sa na území Slovenska používa od 1. januára 2022 záväzne pri všetkých svätých omšiach. V prípade použitia liturgických kníh Slávenie sv. omší za účasti detí, Zbierka sv. omši o preblahoslavenej Panne Márii, ktoré sú naďalej platné, je potrebné konsekračné slová upraviť podľa nového vydania misála.

3) Pri slávení všetkých svätých omší sa od 1. januára 2022 používa záverečná doxológia eucharistickej modlitby v znení podľa nového vydania Rímskeho misála (zmena na „v jednote Ducha Svätého“). To platí aj v prípade použitia liturgických kníh Slávenie sv. omší za účasti detí alebo Zbierka sv. omši o preblahoslavenej Panne Márii, kde treba znenie doxológie upraviť.

4) Pri všetkých liturgických sláveniach sa od 1. januára 2022 používa upravené znenie konklúzie modlitieb podľa nového znenia Rímskeho misála (zmena na „v jednote Ducha Svätého“). To platí pri všetkých liturgických sláveniach a pobožnostiach, kde sa používa dlhšia konklúzia modlitieb – napr. v Liturgii hodín, ale aj pri vysluhovaní sviatostí a pri rozličných pobožnostiach.

5) V Liturgii hodín je možné záverečné modlitby prevzaté z Rímskeho misála používať podľa nového znenia (napr. na sviatky svätých). Naďalej však možno používať modlitby tak, ako sa nachádzajú v riadnom tlačenom vydaní Liturgie hodín s úpravou konklúzie (viď bod 4).

6) Z doteraz používaného Rímskeho misála je potrebné vo farskom archíve uložiť aspoň jeden exemplár. Nepotrebné výtlačky je možné znehodnotiť vhodným spôsobom podľa pokynov diecéznych biskupov.

V Rožňave 22. októbra 2021, v deň spomienky na sv. pápeža Jána Pavla II.

+ Mons. Stanislav Stolárik
predseda Liturgickej komisie KBS