Úpravy doterajšieho slovenského znenia

Promulgačný dekrét tretieho typického latinského vydania (20.4.2000) požaduje od konferencií biskupov, aby doteraz používané texty upravili, aby boli vernejšie latinskému originálnemu textu.
V súčasnom slovenskom znení boli identifikované miesta, ktoré sa výraznejšie odkláňajú od latinského originálneho textu. Preto bolo nevyhnutné v zmysle vyššie uvedených predpisov vykonať aj niektoré úpravy doterajšieho prekladu.
Texty ľudu ostávajú bez zmeny (jedinou zmenou je úprava zvolania pri príprave obetných darov, ktoré sa hovorí, len ak sa nespieva príslušný spev).

2.1 Najvýznamnejšie úpravy v preklade

Terminologické zmeny

Upravuje sa napríklad „Úvodný spev“ na „Vstupný spev“, „Modlitba dňa“ na „Kolekta“, „Pieseň vďaky“ na „Prefácia“, „Obdobie cez rok“ na „Cezročné obdobie“.
Upravili sa aj názvy viacerých sviatkov a liturgických dní presnejšie podľa latinskej terminológie. Asi najviac viditeľná zmena bude pri názve dní vo Svätom týždni a Veľkonočnom trojdní, ktoré sa po novom nazývajú: Svätý týždeň, Palmová (kvetná) nedeľa, Štvrtok Svätého týždňa (Zelený štvrtok), Štvrtok Pánovej večere, Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok), Svätá sobota (Biela sobota).

Konsekračné slová

V konsekračných slovách bolo doplnené „lebo“, ktoré je prekladom latinského „enim“ a doteraz nebolo v slovenčine vyjadrené. V slovách nad kalichom sa „pro multis“ prekladá „za mnohých“ na základe dôvodov uvedených v liste Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí z roku 2006.

Aspoň stručné vysvetlenie k zmene „za mnohých“ (podrobnejšie v spomenutom liste Kongregácie):

Formula „pro multis“ v konsekračných slovách bola používaná po latinsky v rímskom obrade už od prvých storočí. V posledných tridsiatich rokoch však niektoré texty, ktoré boli schválené v moderných jazykoch, prekladajú tento výraz interpretatívnou formou: „za všetkých“.

Výraz „za všetkých“ nepochybne zodpovedá správnej interpretácii úmyslu Pána. Je predsa dogmou viery, že Kristus zomrel na kríži za všetkých mužov a všetky ženy.

Existujú však mnohé argumenty v prospech presnejšieho prekladu „za mnohých“:
a) Synoptické evanjeliá majú špecifický odkaz na „mnohých“ (v gréčtine „polloi“), za ktorých Pán vykonáva svoju obetu. Tento výraz bol daný do popredia niektorými exegétmi vzhľadom na slová proroka Izaiáša: „Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých a sám ponesie ich viny... on niesol hriech mnohých a prosí za hriešnikov“ (Iz 53, 11 – 12).
b) Rímsky obrad v latinskom jazyku v slovách premenenia nad kalichom vždy používal termín „pro multis“ (za mnohých), a nikdy nie „pro omnibus“ (za všetkých).
c) Eucharistické modlitby východných obradov v gréčtine, v sýrčine, v armén­čine i v slovanských jazykoch používajú ekvivalent latinského „pro multis“ (za mnohých).
d) Preklad „za mnohých“ je verným prekladom latinského „pro multis“, zatiaľ čo preklad „za všetkých“ je skôr spôsob vysvetlenia, ktorý patrí do oblasti katechézy.
e) Výraz „za mnohých“, hoci zostáva otvorený zahrnutiu každej ľudskej osoby do plánu spásy, okrem toho vyjadruje aj fakt, že spása nie je určená mechanickým spôsobom, bez rešpektovania vôle alebo spolupráce človeka. Veriaci je pozvaný vo viere prijať dar, ktorý mu bol ponúknutý a prijať nadprirodzený život, ktorý je udelený tým, ktorí spolupracujú na tomto tajomstve, pričom ho prežívajú vo vlastnom živote, a to takým spôsobom, aby sami boli zahrnutí medzi tých, o ktorých biblický text hovorí, že sú „mnohí“.

Záverečná doxológia a konklúzia modlitieb

V záverečnej doxológii sa doterajší výraz „v jednote s Duchom Svätým“ upravuje na „v jednote Ducha Svätého“, čo je presnejšie vzhľadom na latinský originál: „in unitate Spiritus Sancti“. Nové znenie lepšie vyjadrí obsah latinského textu, ktorý hovorí, že Duch Svätý vytvára samotnú jednotu Trojice. Podrobnejší komentár sa nachádza v článku o úpravách v omšovom poriadku. V zmysle tejto úpravy sa zmení aj dlhšia konklúzia modlitieb.

Konklúzia prefácií

Súčasné slovenské znenie pri niektorých prefáciách nevyjadruje celý latinský text konklúzie. Napríklad: „Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Domi­natiónibus, cumque omni milítia cæléstis exércitus, hymnum glóriæ tuæ cáni­mus, sine fine dicéntes“ je v súčasnom misáli vyjadrené ako: „Preto s anjelmi, archan­jelmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme.“ Upravuje sa na:
Preto s anjelmi aj archanjelmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na tvoju slávu a neprestajne voláme.“
Ďalšie podrobnosti sú v článku o konklúziách prefácií.

Preklad „Domine“ ako „Pane“

V súčasnom znení je latinské „Domine“ často prekladané ako „Otče“, prípadne „Bože“. Chcelo sa tým zdôrazniť, že liturgické modlitby sú adresované Bohu Otcovi. Latinské „Dominus“ je však vyjadrením gréckeho „Kyrios“ ktoré vo Svätom písme nahrádza Boží tetragram – Božie meno. Preto sa v obnovenom slovenskom znení „Domine“ prekladá ako „Pane“. Takýto postup je aj v súlade s Listom biskupským konferenciám o „Božom mene“ z roku 2008.

Benedictus Deus – požehnaný Boh

Výraz „benedictus Deus“ sa aktuálne prekladá ako „zvelebený Boh“. V obnovenom slovenskom preklade misála sa pri výrazoch „benedico“ a „bene­dictus“ rozlišuje, či ide o činnosť človeka voči Bohu, kedy sa uvádza „zvelebovať, dobrorečiť“, alebo či ide o kategóriu Boha, kedy sa uvádza „požehnaný Boh“. Ide o výraz bežne používaný v Starom zákone, ktorý je potrebné správne chápať. Boh nie je požehnaný preto, lebo ho niekto požehnal (urobil nad ním krížik), ale preto, lebo je prameňom všetkého požehnania. Podobná kategória je aj, že Boh je svätý (pritom ho nikto nesvätorečil). Táto zmena sa najviac dotkne modlitieb pri príprave obetných darov.

2.2 Zmeny v omšovom poriadku

Nie je možné na tomto mieste vymenovať všetky zmeny, ktoré nastali v novom vydaní misála. Poukazujeme preto len na zmeny v omšovom poriadku, ktoré sa dotýkajú každodenného slávenia svätej omše.

- odpovede ľudu na všetky tri možné úvodné výzvy po prežehnaní sa zjednocujú na:
I s duchom tvojím.

- záverečná modlitba kňaza v úkone kajúcnosti – úprava slovosledu:
...a privedie nás do večného života.

- konklúzia kolekty:
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky vekov.

- Evanjelium – požehnanie diakona
Pán nech je v tvojom srdci i na tvojich perách, aby si dôstojne a náležite hlásal jeho evanjelium. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

- Evanjelium – tiché modlitby kňaza
Všemohúci Bože, očisť mi srdce i pery, aby som mohol dôstojne hlásať tvoje sväté evanjelium.
Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia.

- Príprava obetných darov 
Požehnaný si, Pane, Bože všetkého stvorenia, pretože sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ti ho ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života.
Ľud: Požehnaný Boh naveky!
Tajomstvo tejto vody a vína nech nám dá účasť na božstve toho, ktorý láskavo prijal našu ľudskú prirodzenosť.
Požehnaný si, Pane, Bože všetkého stvorenia, pretože sme z tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme ti ho ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom.
Ľud: Požehnaný Boh naveky!

- výzva po príprave darov:
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.

- dialóg pred prefáciou:
Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.

- konsekračné slová nad chlebom a nad kalichom:
Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.
Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

- doxológia eucharistickej modlitby:
Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.

- embolizmus po Modlitbe Pána:
Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla... kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

- Obrad prijímania – tiché modlitby kňaza:
Toto zmiešanie Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista nech nám prijímajúcim osoží pre večný život.
Pane Ježišu Kriste, Syn Boha živého... Skrze svoje presväté Telo a Krv osloboď ma od všetkých mojich neprávostí a od každého zla. Daj, aby som sa vždy pridržiaval...
Telo Kristovo nech ma zachová pre večný život.
Krv Kristova nech ma zachová pre večný život.
Pane, čo sme prijali ústami, nech očistí naše srdce a časný dar nech sa nám stane zárukou večného života.

- Záverečné obrady – požehnanie biskupa:
Nech je požehnané meno Pánovo.

- Záverečné obrady – formuly prepustenia ľudu:
Choďte v mene Božom.
Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium.
Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom.
Choďte v pokoji.

Stručné odôvodnenie a komentár k týmto zmenám sa nachádza v člán­ku o zme­nách v omšovom poriadku