Úpravy na základe zmien v treťom latinskom vydaní

 • upravené boli Všeobecné smernice Rímskeho misála, ktoré už boli skôr publikované v časopise Liturgia 4/2008, a v novom vydaní misála prešli len jazykovou úpravou;

 • pridaná vigílna omša na slávnosť Zjavenia Pána;

 • v Pôstnom období bola do omšových formulárov na každý deň pridaná záverečná modlitba nad ľudom, ktorá je v nedele povinná;

 • v piatok po Piatej pôstnej nedeli bola pridaná alternatívna kolekta, s mariánskou tematikou;

 • výraznejšia úprava rubrík pre Svätý týždeň a Veľkonočné trojdnie, hlavne na základe obežníka O príprave a slávení Veľkonočných sviatkov z roku 1988;

 • v omši na pamiatku Pánovej večere bola pridaná ďalšia antifóna pri obrade umývania nôh;

 • v omši na pamiatku Pánovej večere je uvedená kompletná Prvá eucharistická modlitba s vlastnými textami pre túto omšu;

 • v Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) pri úcte kríža bola pridaná možnosť spievať antifónu Stabat mater;

 • pridaná vigílna omša na slávnosť Nanebovstúpenie Pána;

 • na omšu vo dne na slávnosť Nanebovstúpenia Pána bola pridaná alternatívna kolekta;

 • upravené boli rubriky v Omšovom poriadku;

 • pridaná prefácia O svätých mučeníkoch II.;

 • v eucharistických modlitbách je upravená poznámka o spomínaní mena biskupa s odkazom na nové znenie VSRM č. 149;

 • v závere Omšového poriadku sú uvedené nové formuly na prepustenie ľudu;

 • pri slávnostných požehnaniach sa používa pôvodná dlhšia formula záverečného požehnania (A požehnanie všemohúceho Boha, Otca... nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami);

 • k omšovému poriadku zaradená kapitola Nápevy eucharistických modlitieb so znotovanými eucharistickými modlitbami;

 • pridaná kapitola Poriadok omše len s jedným posluhujúcim;

 • za omšový poriadok bol pridaný Dodatok k omšovému poriadku s eucharistickými modlitbami za zmierenie a s eucharistickou modlitbou pre omše za rozličné potreby s príslušnými predpismi o použití týchto eucharistických modlitieb;

 • v omšiach na sviatky svätých boli pridané formuláre nových slávení;

 • preusporiadané formuláre spoločných omší;

 • v spoločných omšiach vo väčšej miere pridané nové vstupné spevy a spevy na prijímanie;

 • pridaný nový formulár pre spoločné omše Panny Márie vo Veľkonočnom období;

 • v rituálnych omšiach boli pridané tituly II. Pri vysluhovaní pomazania chorých a IX. Pri ustanovení lektorov a akolytov;

 • viaceré formuláre omší pri vysluhovaní sviatostí boli obohatené o vlastné vsuvky do eucharistických modlitieb (napr. pri krste, pri vysluhovaní birmovania, pri slávení manželstva,  pri vysluhovaní posvätných rádov);

 • preusporiadané boli omše pri vysluhovaní posvätných rádov, formuláre boli doplnené o prefácie;

 • rubrikálna úprava v omšiach pri slávení manželstva – po modlitbe nad novomanželmi (po Modlitbe Pána) sa hneď hovorí „Pokoj Pánov nech je vždy s vami“;

 • omše za rozličné potreby boli rozdelené do troch nových skupín (povodne štyri skupiny);

 • pridané tri nové formuláre omší za rozličné potreby: 11. Na výročie manželstva, 16. Za zmierenie, 39. Za dar mravnej čistoty, v omši č. 13. Za rehoľníkov boli pridané formuláre na výročie rehoľných sľubov;

 • vo votívnych omšiach boli pridané tri nové tituly: 2. O Božom milosrdenstve, 3. O našom Pánovi Ježišovi Kristovi, najvyššom a večnom kňazovi (odlišný formulár ako na sviatok s identickým názvom), 12. O svätom Jánovi Krstiteľovi;

 • preusporiadané formuláre v omšiach za zomrelých – z pôvodných piatich sekcií do štyroch;

 • v omšiach sa zomrelých je vo viacerých modlitbách doplnený výraz „duša“ (modlíme sa za dušu zosnulého), čím sa zjednocuje terminológia modlitieb s pohrebnými obradmi;

 • preusporiadaný dodatok, do ktorého boli pridané nové tituly: v nápevoch k textom omšového poriadku (Dodatok I.) je doplnené Ohlásenie dňa Veľkej noci a pohyblivých sviatkov, pridaný Dodatok III. Obrad ustanovenia vysluhovateľa svätého prijímania na jednotlivý prípad, pridaný Dodatok IV. Obrad požehnania kalicha a patény počas omše;

 • v závere misála je pridaná časť Osobitné slávenia diecéz Slovenska, v ktorej sa nachádzajú vlastné formuláre na spomienky slávené len v niektorých diecézach, nie na celom Slovensku (sv. Neita, sv. Ladislava, sv. Emeráma, sv. Imricha, bl. Anny Kolesárovej).