Spevy celebranta

 • Missale Romanum zdôrazňuje modálnu jednotu nápevov počas celej svätej omše, preto na prvé miesto kladie nápevy v moduse RE a to od úvodných obradov až po záverečné. Na Slovensku sa však tradične v úvodných a záverečných obradoch používajú nápevy v mode DO, preto sú v slovenskom Rímskom misáli uvedené v Omšovom poriadku (ordo missae). V dodatku je zachované rímske delenie na nápevy A (modus RE) a nápevy B (modus DO).

 • Melódie pre orácie (Kolekta, Nad obetnými darmi, Po prijímaní) sú zjednotené s ich aktuálnym znením v Missale Romanum, v ktorom sú uvedené tri nápevy: dva v mode DO (Jednoduchý nápev A, Jednoduchý nápev B) a jeden v mode RE (Slávnostný nápev). V Jednoduchom nápeve B, ktorý sa v slovenskej praxi využíva najviac, došlo k zmene pri flexe v konklúzii, kde namiesto poltónového kroku je teraz tercia.

  Dôslednejšie sa uplatnili aj zásady delenia textu orácii pomocou značiek (* a –).

 • Pri Modlitbe nad obetnými darmi sa odporúča využívať Slávnostný nápev a to kvôli jeho modálnej zhode s po ňom nasledujúcou prefáciou (modus RE).

 • prefáciách došlo k melodickému odlíšeniu dvojakého ukončenia jej úvodného úseku, tak ako je to v latinskom origináli.
  Ukončenie „...všemohúci a večný Bože“ je melodicky otvorené.


  Naopak pri texte „...skrze nášho Pána Ježiša Krista“ je použitá záverečná kadencia.

 • V úvodnom dialógu v rámci prefácie sa zachovali pôvodné melódie vychádzajúce výlučne z jednoduchého nápevu s jednou zmenou pre celebranta, a to pri aklamácii „Hore srdcia“, kde sú zdvojené obe slabiky na slove „srdcia“. Neznelá slabika „srd-“ umožňuje zdvojenie, o čom svedčia viaceré príklady z hudobného repertoáru tak sakrálneho ako aj svetského (ľudové piesne). 

 • Pri prefáciách bol využitý hlavne jednoduchý nápev, v ktorom sa prehod­notilo znenie doterajších kadencií tak, aby lepšie rešpektovali akcentáciu slovenského textu.

 • Zachoval sa výber prefácií so slávnostným nápevom, v ktorom však došlo k zavedeniu adaptačného pravidla pre vnútornú a záverečnú kadenciu. To prinieslo tri možné riešenia vnútornej kadencie:

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Záverečná kadencia má dve varianty:

Variant 1

Variant 2

 • Táto zásada sa využila aj vo Veľkonočnom chválospeve a v Ohlásení dňa Veľkej noci, kde došlo k viacerým nutným zmenám oproti starému misálu, ktoré vyplývali z uplatnenia jednotných adaptačných pravidiel pre celý spev.

 • Na prednes Evanjelia sú v dodatku uvedené tri nápevy s vyznačenými kadenciami. Najčastejšie používaný nápev A má jednotne v celom texte záverečnú kadenciu využívajúcu zmenu na 4. slabike od konca.

 • Pri aklamáciách po premenení sa využívajú výlučne nápevy z LS I s prísluš­nými výzvami celebranta, ktoré majú iné melódie ako v starom misáli.


 • V novom misáli je viacero nových možností pre zdôraznenie slávnostnosti celebrácie: nápevy úkon kajúcnosti, na eucharistické modlitby I až IV, na výzvu pred modlitbou nad obetnými darmi, na výzvu „Hľa, Baránok Boží“ a iné.